Bài 2 trang 107 SGK Hóa học 11. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 173
Bạn đánh giá: Chưa

Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.

Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.


Gọi công thức đơn giản nhất của o-metylơgenol là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

%O = 100% -(74,16 +7,86)% = 17,98% 

Ta có:

 x:y:z=%C12:%H1:%O16=74,1612:7,861:17,9816       =11:  14  :2

⇒ Công thức đơn giản nhất là: C11H14O2 ⇒ Công thức phân tử là (C11H14O2)n

Ta có: M(C11H14O2)n = 178n = 178 ⇒ n=1

Công thức phân tử là C11H14O2