Bài 7 trang 108 SGK Hóa học 11. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 147
Bạn đánh giá: Chưa

Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

a. C2H6 +Cl2as C2H5Cl + HClb. C4H8 +H2O dd axitC4H10Oc. C2H5Cl NaOH, C2H5OH C2H4 + HCld. 2C2H5OH t°, xt C2H5OC2H5 + H2O


Phản ứng thế: a)

Phản ứng cộng: b)

Phản ứng tách: c) ; d)