Bài 4 trang 107 SGK Hóa học 11. Chất X có công thức phân tử...

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X?

A. C3H5O2 B. C6H10O4
C. C3H10O2 D. C12H20O8

Chất A: C6H10Ocó thể viết là  (C3H5O2)2

⇒ CTĐGN của X là: C3H5O2