Bài 1 Trang 97 SGK Lịch sử 12. Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

 Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết  Nghệ Tĩnh 


*Ý nghĩa lịch sử    

- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, vai trò của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

 -Hình thành Khối liên minh công - nông .

- Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám .

- Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận: 

*Bài học kinh nghiệm: Để lại bài học quý về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh