Bài 2 Trang 97 SGK Lịch sử 12. Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 -1931.

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

 Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 -1931.


Nhận xét về PTCM 1930-1931:

1. Lãnh đạo

Đảng cộng sản

2. Nhiệm vụ

Làm 2 Nhiệm vụ : chống ĐQ và PK tay sai

3. Lực lượng

Đông đảo QCND (Công nhân và Nông dân)

4. Quy mô

Rộng khắp cả nước, đặc biệt ở NA và HT

5. Hình thức

Phong phú, từ thấp đến cao: mít tinh, biểu tình, bãi công, thị uy vũ trang.