Bài 10 trang 217 sgk vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

A. Sao siêu mới

B. Punxa

C. Lỗ đen

D. Quaza


Đáp án: D