Bài 9 trang 216 sgk vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?

a. Khoảng cách đến Mặt Trời.

B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh

C. Số vệ tinh nhiều hay ít

D. Khối lượng


Đáp án: D