Bài 2 trang 45 SGK Hóa học 11. Lập các phương trình hóa học:

Trung bình: 4,59
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Lập các phương trình hóa học:

a) Ag + HNO(đặc) → NO↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)+ ?


a) Ag + 2HNO3  (đặc) → NO↑ + AgNO+ H2O

b) Ag + 4HNO3  (loãng) → NO ↑ + 3AgNO+ 2H2O

c) 8Al + 30HNO3  → 3N2O ↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3  → NH4NO+ 4Zn(NO3)+ 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3  → NO ↑ + 3Fe(NO3)+ 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO ↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O