Bài 3 trang 45 SGK Hóa học 11. Hãy chỉ ra những tính chất...

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chỉ ra những tính chất hóa học chung và khác biệt giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.


 * Những tính chất chung:

-  Với axit H2SO4 loãng và HNO3 đều có tính axit mạnh

    + Làm quỳ tím đổi sang màu đỏ

    + Tác dụng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố có số oxi hoá cao nhất):

          2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

           Fe2O3 + 6HNO→ 2Fe(NO3)+ 3H2O

    + Tác dụng với muối của axit yếu

           HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

           H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO+ H2O + SO2

-  Với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều có tính oxi hoá mạnh

    + Tác dụng được với hầu hết các kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học) và đưa kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

          Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

          Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

    + Tác dụng với một số phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

    C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

    S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

    + Tác dụng với hợp chất( có tính khử)

    3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

    2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả hai axit khi làm đặc nguội đều làm Fe và Al bị thụ động hoá (có thể dùng bình làm bằng nhôm và sắt để đựng axit nitric và axit sunfuaric đặc)

Những tính chất khác biệt:

-  Với axit H2SO4 loãng có tính axit, còn H2SOđặc mới có tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit đặc hay loãng đề có tính oxi hoá mạnh khi tác dụng với các chất có tính khử.

-  H2SO4 loãng không tác dụng được với các kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học như axit HNO3.

   Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

   Cu + H2SO4 (loãng) : không có phản ứng