Bài 7 trang 45 SGK Hóa học 11. Để điều chế 5,000 tấn

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Để điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % cần dùng bao nhiêu tấn amoniac ?

Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8 %.


mHNO3= mddHNO3.C%100%=5.60100=3 tấn

Hao hụt quá trính sản xuất 3,8% nên hiệu suất là 96,2%

   NH3H=96,2% HNO3PT: 17                 63 (tấn)DB: x                    3 (tấn)63x=17.3  x=1721(tấn)

Khối lượng NH3 cần dùng là: 1721.10096,2=0,8415(tấn)