Bài 5 trang 45 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng...

Trung bình: 4,64
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:

NO(1)  HNO3(2)Cu(NO3)2(3)Cu(OH)2(4)Cu(NO3)2(5)CuO(6)Cu(7)CuCl2


1 4NO2 +O2+2H2O→4HNO32  CuO +2HNO3  Cu(NO3)2+H2O3 Cu(NO3)2+2NaOH Cu(OH)2 +2NaNO34 Cu(OH)2+2HNO3 → Cu(NO3)2 +2H2O5 2Cu(NO3)2  t°   2CuO +4NO2+O26 CuOH2t° Cu +H2O7 Cu + Cl2 t° CuCl2