Bài 4 trang 45 SGK Hóa học 11. Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt...

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5                   B. 7                      C. 9                 D. 21

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5                   B. 7                      C. 9                  D. 21


a) 4Fe(NO3)3 t° 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Vậy tổng hệ số là 4 + 2 + 12 + 3 = 21

Đáp án D

b) Hg(NO3)2 t° Hg + 2NO2 + O2

Vậy tổng hệ số là 1 + 1 + 2 + 1 = 5

Đáp án A