Bài 3 trang 37 SGK Hóa học 11. Hiện nay, để sản xuất ammoniac...

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Hiện nay, để sản xuất ammoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí.

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí ammoniac.


- Phản ứng điều chế khí H2 : CH4+ 2H2Ot°, xt CO2+ 4H2- Phản ứng loai khí O2 : CH4 + 2O2(kk) t° CO2 + 2H2O                                                      (O2 cháy hết còn lại N2)- Phản ứng tổng hợp NH3 : N2+ 3H2 t°, xt, p 2NH3