Bài 7 trang 38 SGK Hóa học 11. Cho dung dịch NaOH dư...

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO1,00 M, đun nóng nhẹ.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu được.


a)2NaOH +(NH4)2SO4Na2SO4+2NH3+2H2O  OH- + NH4+ NH3+H2Ob) Theo PTHH : nNH3=n(NH4)2SO4=0,15*1=0,15molVNH3 =0,15. 22,4 =3,36lit