Bài 4 trang 38 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.


Thuốc thử NH3 Na2SO4 NH4Cl (NH4)2SO4
Dung dịch Ba(OH)2  Không hiện tượng  Kết tủa trắng Khí có mùi khai Kết tủa trắng và khí có mùi khai

 

PTHH : Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4 +2NaOH              Ba(OH)2 + 2NH4Cl BaCl2 + 2NH3 +2H2O              Ba(OH)2 + (NH4)2SO4BaSO4 + 2NH3 +2H2O