Bài 5 trang 38 SGK Hóa học 11. Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải...

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời :

A. tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

B. giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

C. tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. giảm áp suất và tăng nhiệt độ.


Phản ứng tổng hợp amoniac: N2+ 3H2t°,xt,p 2NH3 H<0

Vậy để cân bằng chuyển dịch sang phải tức là chuyển dịch theo chiều thuận thì ta cần: 

- Làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt => giảm nhiệt độ. 

- Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí => tăng áp suất.

Đáp án C