Bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11. Trong phản ứng nhiệt phân các muối...

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào ? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hóa ?


PTHH N-3H4N+3O2 t° N20 + 2H2O N-3H4N+5O3 t° N2+1O +2H2O
Nguyên tố đóng vai trò chất khử N-3 N-3
Nguyên tố đóng vai trò chất oxi hóa N+3 N+5