Bài 8 trang 38 SGK Hóa học 11. Phải dùng bao nhiêu lít khí...

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo ở đktc.

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2

B. 22,4 lít Nvà 134,4 lít H2

C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2

D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2


nNH3=1717=1molN2 + 3H2t° 2NH30,51,5 1(mol) H=25% nênnN2=0,5.10025=2molnH2=1,5.10025=6molVN2=2.22,4=44,8(lit)VH2=6.22,4=134,4(lit)Đáp án A