Bài 3 trang 75 SGK Hóa học 11. Điều nào sau đây không đúng...

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.


  2CO + Oto 2CO2       H<0

Đáp án A

Phản ứng của khí CO và O2 là phản ứng tỏa nhiệt