Bài 6 trang 75 SGK Hóa học 11. Nung 52,65 g...

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%


CaCO3  to  CaO+CO2

nCO2nCaCO3=52,65100 = 0,5265 (mol)

Vì phản ứng trên có  h = 95 % nên thực tế:

nCO2=0,5265. 95100=0,5mol

Ta có nNaOH = 0,5 .1,8 = 0,9(mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 là 1 < nNaOHnCO2 = 0,90,5 < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

x            → x          x                              (mol)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2y           → y            y                           (mol)

Ta có hệ phương trình:

nCO2=x+y=0,5nNaOH=x+2y=0,9x=0,1moly=0,4mol

Khối lượng NaHCO3 = 0,1. 84 =8,4 (g)

Khối lượng của Na2CO3 = 0,4.106 = 42,4(g)