Bài 4 trang 75 SGK Hóa học 11. Khi đun nóng dung dịch canxi...

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

a) Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4 
B. 5
C. 6
D. 7

b) Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7


a) Ca (HCO3)to CaCO3 + CO2 + H2O.

=> tổng hệ số = 1+1+1+1 = 4

Đáp án A

b) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2

=> tổng hệ số = 1+1+1+1 = 4

Đáp án A