Bài 3 Trang 86 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Cho các phản ứng sau :

A. Al4C3 + 12H2O —>  4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2

C. NaH + H2O —> NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O —> 4HF + O2

Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?


Đáp án A