Bài 9 Trang 87 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

a) КСlOз —> O3 —>  SO2 —> Na2SO3

b) S —> H2S —> SO2  —> SO3 —> H2SO4

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?


a) (1) 2КСlO3 —> 2KCl + 3O2 ;        

(2)    S  + O2  —> SO2

(3) SO2 + 2NaOH —> Na2SO3 + H2O

Phản ứng oxi hoá - khử là (1) và (2).

b) (1) S + H2 —> H2S ;           

(2) 2H2S + 3O2 —> 2SO2 + 2H2O

(3) 2SO2 + O2 —> 2SO3 ;        

(4) SO3 + H2O —> H2SO4

Phản ứng oxi hoá - khử là : (1); (2); (3).