Bài 7 Trang 87 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.


Ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hoá - khử :

Ba thí dụ phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hoá - khử 

Cu(OH)2 t0 CuO + H2O

СаСОз t0 CaO + CO2 

H2CO3 t0 CO2 + H2O.