Bài 2 Trang 86 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Cho phản ứng : Zn + CuCl2     →    ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. đã nhận 1 mol electron.      B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron.   D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.


Đáp án B