Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12. Sử dụng phương pháp đổi biến số, hãy tính

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

a) 

b) 

c) 

d) 


a) 

+) Đặt 

+) Đổi cận : 

x        0                         3       
u 1                         4

+) Khi đó 

b) 

+) Đặt , ta có 

+) Đổi cận: 

x        0                           1       
t 0                         

+) Khi đó 

c) 

+) Đặt  ta có 

+) Đổi cận : 

x        0                       1       
u 1                     1+e

+) Khi đó 

d) 

+) Đặt  ta có 

+) Đổi cận : 

x        0                              
t 0                        

+) Khi đó