Bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân sau

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b)  c) 

 


a) 

b) 

c) 

+) Đặt ta có 

+) Khi đó