Bài 7 trang 213 SGK Hóa học 11. Hợp chất X có công thức phân tử

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X.

ACH3-C-CH3                                      CCH3-C-CH2-CH3                    ∥                                                                        ∥                                          O                                                                     OBCH2=CH-CHO                                  DCH3-CH2-CHO


X tác dụng được với AgNO3 trong dung dịch NH=> X là anđehit

CTCT của X có CTPT C3H6O là CH3CH2CH=O

Đáp án D