Câu 1 trang 50, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 78
Bạn đánh giá: Chưa

Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa của hai địa điểm trên?

BẢNG. MÔT SỐ CHỈ SỐ VỀ NHIỆT ĐỘ CẢU HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (0C)

Địa điểm    

t0 TB năm

t0 TB tháng lạnh nhất

 tTBtháng nóng nhất Biên độ t0 TB năm t0 tối thấp tuyệt đối t0 tối cao tuyệt đối Biên độ t0 tuyệt đối

Hà Nội
(21001B)

23,5

16,4
(tháng I)

28,9
(tháng VII)

12,5 2,7 42,8 40,1

TP. Hồ Chí Minh
(10047B)

27,1

26,7
(tháng VII)

28,9
(tháng I)

3,2 13,8 40,0 26,2
Hình. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

 


Nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa của hai Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Giống nhau

- Chế độ nhiệt:

+ Cả hai địa điểm đều có nhiệt độ TB năm cao trên 23oC,
+ Nhiệt độ tháng nóng nhất cao bằng nhau (28,9oC).
+ Nhiệt độ tối cao tuyệt đối đều trên 400C.

- Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm đều lớn.
+ Có chế độ mưa theo mùa, mùa khô mưa ít, lượng mưa chủ yếu tập trung vào mùa mưa (chiếm hơn 80% lượng mưa cả năm).
+ Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

Khác nhau

* Hà Nội: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh.

- Chế độ nhiệt:

+ Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm trên 220C nhưng vẫn thấp hơn TP.Hồ Chí Minh (23,5oC < 27,1oC).
+ Hà Nội có 3 tháng (XII, I, II) có nhiệt độ dưới 20oC, trong đó có 2 tháng dưới 18oC (tháng I, II).
+ Biên độ nhiệt trung bình năm của Hà Nội cao (12,5oC). 

- Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa ở Hà Nội thấp hơn ở tp. Hồ Chí Minh.
+ Lượng mưa lớn tập trung vào tháng VII, VIII, IX.
+ Vào mùa khô Hà Nội có lượng mưa ít ở tháng XI và XII nhưng lượng mưa cao hơn tp. Hồ Chí Minh ở các tháng I, II , III và IV.

* TP. Hồ Chí Minh: Khí hậu cận xích đạo.

- Chế độ nhiệt:

+ Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình năm cao trên 250C.
+ TP.Hồ Chí Minh có nhiệt độ quanh năm cao và không có tháng nào nhiệt độ dưới 25oC.
+ Biên độ nhiệt thấp (3,2oC).

- Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.
+ Lượng mưa lớn tập trung vào các tháng V, VI, VII, VIII, IX, X.
+ Vào mùa khô, TP.Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn ở tháng XII và XII, nhưng ở các tháng I, II, III, IV, TP.Hồ Chí Minh có lượng mưa thấp hơn Hà Nội.