Câu 2 trang 116, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 84
Bạn đánh giá: Chưa

Cho bảng số liệu:

        ĐÀN BÒ VÀ LỢN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1980 - 2002 (triệu con)

Năm 1980 1992 1996 2002
1218,1 1281,4 1320,0 1360,5
Lợn 778,8 864,7 923,0 939,3

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn?

- Nhận xét.


a. Vẽ biểu đồ:

biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn
Biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn

b. Nhận xét:

Giai đoạn 1980 - 2002:

- Số lượng bò và lợn ngày càng tăng. Cụ thể:

  • Số lượng bò tăng từ 1218,1 triệu con (1980) lên 1360,5 triệu con (2002), tăng gấp 1,1 lần.
  • Số lượng lợn tăng từ 778.8 triệu con (1980) lên 939,3 triệu con (2002), tăng gấp 1.2 lần. Số lượng bò nhiều hơn lợn ở tất cả các năm.

- Số lượng bò luôn lớn hơn số lượng trâu.

  • Năm 1980: Bò 1218,1 triệu con; trâu 778,8 triệu con => chênh lệch 1,56 lần.
  • Năm 2002: Bò 1360,5 triệu con; trâu 939,3 triệu con => chênh lệch 1,45 lần.