Câu 2, trang 19, sgk Ngữ Văn lớp 10

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Hình tượng thiên nhiên trong câu thơ 5, 6 góp phần bộc lộ tâm trạng nhân vật như thế nào?


“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.”

- Nghệ thuật đảo ngữ.

- Động từ mạnh: “xiên ngang”, “đâm toạc”

-> Hình ảnh thiên nhiên( rêu, đá) mạnh mẽ, quyết liệt( xiên ngang, đâm toạc)

->  Khẳng định sức sống mạnh mẽ, sự phẫn uất, muốn phản kháng chống lại số phận của người phụ nữ