Câu 3 trang 55, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Liên minh châu Âu?


Khái niệm liên kết vùng:

  • Liên kết vùng là chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chug của các bên tham gia.
  • Liên kết vùng có thể nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới EU.
  • Năm 2004, EU có 140 liên kết vùng.

Ý nghĩa của liên kết vùng trong Liên minh châu Âu:

  • Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia.
  • Phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mỗi quốc gia, đồng thời hỗ trợ nhau trong các lịnh vực kinh tế - xã hội.
  • Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực.