Câu hỏi thảo luận trang 54, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?


Các nước EU phát triển các liên kết vùng nhằm: 

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia.

- Phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mỗi quốc gia, đồng thời hỗ trợ nhau trong các lịnh vực kinh tế - xã hội.

- Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực.