Câu hỏi thảo luận số 1 trang 14, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 3.2, so sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

BẢNG 3.2. CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI, GIAI ĐOẠN 2000 - 2005, (Đơn vị: %)

             Nhóm tuổi

              0 -14                     15 - 64                  65 trở lên  
Nhóm nước đang phát triển                  32                   63                     5
Nhóm nước phát triển                  17                   68                   15

* Nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển có sự khác nhau:

- Các nước đang phát triển:

+ Nhóm tuổi 0 -14 chiếm tỉ trọng lớn với 32%.

+ Cao nhất vẫn là nhóm tuổi 15 – 64 với 63%.

+ Nhóm tuổi trên 65 rất thấp, chỉ chiếm 5% trong cơ cấu.

⟹ Nhóm nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ trẻ em lớn và người già ít.

- Các nước phát triển:

+ Nhóm tuổi 0 -14: chiếm tỉ trọng ít hơn các nước đang phát triển với 17%.

+ Nhóm tuổi 15 - 64: chiếm tỉ trọng lớn nhất với 68%, cao hơn so với nước đang phát triển.

+ Nhóm tuổi trên 65 chiếm tỉ trọng lớn với 15% trong cơ cấu dân số.

=> Nhóm nước phát triển có cơ cấu dân số gìa, tỉ lệ trẻ em ít, ngược lại tỉ lệ người già lớn.