Câu hỏi thảo luận số 1 trang 49, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não EU.

Câu hỏi thảo luận số 1 trang  49, SGK Địa lí 11.

- Các cơ quan đầu não của EU gồm: Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu, Ủy ban liên minh châu Âu, Hội đồng bộ trưởng EU, Tòa án châu Âu, Cơ quan kiểm toán.

- Hoạt động của các cơ quan đầu não:

+ Hội đồng châu Âu: quyết định cơ bản của những người đứng đầu nhà nước.
+ Nghị viện châu Âu: kiểm tra các quyết định của UB liên minh châu Âu, tham vấn và ban hành các quyết định và luật lệ.
+ UB liên minh Châu Âu: Đưa ra những dự thảo nghị quyết và dự luật
+ Hội đồng bộ trưởng EU: quyết định các dự thảo nghị quyết và dự luật do Uỷ ban liên minh châu Âu dự thảo.
+ Tòa án châu Âu và cơ quan kiểm toán là những cơ quan chuyên môn.