Câu hỏi thảo luận số 2 trang 49, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 51
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản.

BẢNG 7.1. MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

Chỉ số EU Hoa Kì Nhật Bản
Số dân (triệu người - 2005) 459,7 296,5 127,7
GDP (tỉ USD - năm 2004) 12690,5 11667,5 4623,4

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP
(% - năm 2004)

26,5 7,0 12,2

Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới
(% - năm 2004)

37,7 9,0 6,25

- EU là một trong ba trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới cùng với Hoa Kì và Nhật Bản.

- So với Nhật Bản và Hoa Kì:

+ EU có GDP cao hơn 1,1 lần so với Hoa Kì và 2,8 lần so với Nhật Bản (EU: 12 690,5 tỉ USD, Hoa Kì: 11667,5 tỉ USD, Nhật Bản: 4623,4 tỉ USD).
+ Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP: cao gấp 3,8 lần so với Hoa Kì và 2,2 lần so với Nhật Bản. (EU: 26,5%, Hoa Kì: 7% và Nhật Bản: 12,2%).
+ Trong xuất khẩu của thế giới, EU chiếm tỉ trọng cao nhất (37,7%), cao hơn Hoa Kì 4,2 lần và gấp 6 lần so với Nhật Bản. (EU:37,7%, Hoa Kì: 9%, Nhật Bản: 6,25%).