Đề 2, trang 16, sgk Ngữ Văn 12, tập 2

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Buy- phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: Phong cách chính là người, anh chị hiểu ý kiến trên như thế nào?


* Mở bài:

- giới thiệu phong cách văn học là một thành tố quan trọng của quá trình văn học, mỗi nhà văn ưu tú có phong cách riêng không trộn lẫn vào ai được
- nhà văn Pháp Buy- phông có ý kiến bàn về phong cách, trích dẫn ý kiến

* Thân bài:

Giải thích:

 - Trong văn học, phong cách chỉ những nét độc đáo của riêng mỗi nhà văn thể hiện trong văn học.

   - Phong cách được thể hiện trên cả hai phương diện: nội dung và nghệ thuật.

       + Về nội dung: bao gồm những quan niệm về cuộc sống con người, việc lựa chọn đề tài, xây dựng chủ đề...
       + Về nghệ thuật: phương thức biểu hiện, lựa chọn thủ pháp nghệ thuật, tổ chức kết cấu, lựa chọn ngôn ngữ...

   - Những nhà văn, nhà thơ có tài năng thực sự mới có thể định hình phong cách riêng của mình.

   - Giữa phong cách của mỗi tác giả có mối quan hệ chặt chẽ tới bản thân cá tính mỗi tác giả. Trong văn học, phong cách được thể hiện sinh động như một thực thể bộc lộ những quan niệm cá nhân về văn học.

- Thông qua tác phẩm, phong cách tác giả, người đọc có thể nhìn thấy thời đại, và dân tộc của người đó

Chứng minh: Nguyễn Du với Truyện Kiều, Nam Cao với những tác phẩm viết về người nông dân như Lão Hạc, Nam Cao

Bình luận:

- Có thể khẳng định ý kiến Buy- phông là xác đáng

- Đóng góp của ý kiến đối với đời sống văn học

* Kết bài:
Khẳng định, khái quát ý kiến