Đề 1, trang 16, sgk Ngữ Văn 123, tập 2

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Trong một bức thư luận bàn về văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: " Văn chương[ ...] có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người". Hãy phát biểu ý kiến về quan niệm trên


Khi làm đề bài này, học sinh cần lưu ý một số điểm sau:

- Dàn ý gồm bố cục 3 phần sáng rõ, mạch lạc

- Diễn đạt lưu loát, giả thích làm rõ vấn đề, bày tỏ ý kiến bản thân về quan điểm trên

Dàn ý:

- Mở bài:

+ giới thiệu văn học có mối quan hệ lớn với đời sống con người, có nhiều tác giả bàn đến giá trị của văn chương

+ giới thiệu Nguyễn Văn Siêu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nước ta ở thế kỉ 19

+ trích dẫn nhận định của tác giả Nguyễn Văn Siêu

- Thân bài

+ giải thích ý kiến của tác giả Nguyễn Văn Siêu: bày tỏ quan niệm về văn chương chân chính. Loại văn chương “đáng thờ” là văn chương “chuyên chú ở con người”, là văn chương hướng đến phục vụ cuộc sống của con người.

+ Bày tỏ ý kiến của bàn thân về quan niệm của tác giả Nguyễn Văn Siêu: có thể đồng ý, hoặc chỉ đồng ý một phần. Chẳng hạn, ngoài giá trị nội dung của văn chương là hướng đến phục vụ con người thì còn cần chú trọng hình thức nghệ thuật. 

+ đánh giá đóng góp của nhận định trong đời sống văn chương

- Kết bài: Khát quát lại quan niệm của Nguyễn Văn Siêu