Câu 1, trang 53, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

1. Đặt vấn đề: Nguyễn Đình Chiểu một nhà thơ lớn của dân tộc, đáng lẽ phải sáng tỏ hơn nữa....

2. Giải quyết vấn đề: Vài nét về con người của NĐC, thơ văn yêu nước của NĐC , LVT là tác phẩm có giá trị của NĐC .

3. Kết thúc vấn đề:Cuộc sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng cho toàn dân tộc.

- Các luận điểm có sự khác biệt so với trật tự nghị luân thông thường: Tác giả đặt ra vấn đề rất hay và lí giải nó, khái quát về con người của Nguyễn Đình Chiểu sau đó đi phân tích sự nghiệp, giá trị thơ văn của NĐC. Trật tự này giúp cho người đọc hiểu rằng: muốn hiểu hết thơ văn NĐC phải đi sâu tìm hiểu con người của ông, tình thế đất nước lúc bấy giờ ...nếu không tìm hiểu kĩ sẽ không hiểu hết giá trị thơ văn ông như phần đặt vấn đề đã nêu