Câu 3, trang 54, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Luận điểm 1: Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ yêu nước.

=> Đời sống và hoạt động của NĐC là một tấm gương anh dũng. Cuộc đời và thơ văn của ông là một chiến sĩ phấn đấu vì nghĩa lớn, quan niệm: Kiến ngãi bất vi vô dõng dã/  Chở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm- Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Luận điểm 2 : Thơ văn NĐC là tấm gương phản chiếu phong trào kháng Pháp oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ.

- Đặc sắc:

+ Phần lớn là những bài văn tế.

+ Ngoài ra có nhiều bài hay, xúc động, có giá trị nghệ thuật.

=> NĐC là nhà nho yêu nước tiêu biểu. Thơ văn yêu nước của NĐC là vũ khí chống bọn xâm lược, là bài ca chính nghĩa ca ngợi đạo đức ở đời.  

Luận điểm 3: Lục Vân Tiên là tác phẩm lớn nhất của NĐC, rất phổ biến trong nhân gian, nhất là ở Nam Bộ.

=> LVT không chỉ có giá trị ở nội dung mà còn ở văn hay . Tác giả đánh giá cao sự chính nghĩa, lòng nhân nghĩa của con người và giá trị tư tưởng của tác phẩm.