Câu 4, trang 54, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Vì cuộc đời, thơ văn ông xứng đáng là tấm gương sáng cho dân tộc ta.Tuy nhiên có nhiều người khi tìm hiểu tác phẩm của ông còn phiến diện chưa đánh giá hết giá trị của nó. Mặt khác, khôi phục lại cách nhìn trân trọng đối với Nguyễn Đình Chiểu là khích lệ lòng yêu nước trong giai đoạn chiến tranh ác liệt lúc bấy giờ