Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với C u ( O H ) 2

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 944
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành:

  • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ.

  • Thêm tiếp 2-3 giọt Glixerol vào ống nghiệm thứ 1.

  • Thêm tiếp 2-3 giọt Etanol vào ống nghiệm thứ 2

  • Quan sát hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm.


Hiện tượng- Giải thích

  • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ : Cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa xanh lam nhạt (Cu(OH)2
  • PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2(xanh) + Na2SO4

Ống 1: Kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat

PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Ống 2: không có hiện tượng, Kết tủa không tan.