Bài 1 trang 40 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

a) Hàm số y=cos3x có phải là hàm số chẵn không ? Tại sao?

b) Hàm số y=tanx+π5 có phải là hàm số lẻ không ? Tại sao?


a)

 y= f(x) = cos3x  hàm số chẵn :+ TXĐ: D = R .+ x D  ta : - x  D  .+ Xét: f(-x) = cos(-3x) = cos3x = f(x), x D.

b)

y=fx=tanx +π5 không phải  hàm số lẻ :+ f-x=tan-x+π5tan-x-π5=-fx