Bài 2 trang 40 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

 Căn cứ vào đồ thị hàm số y=sinx, tìm những giá trị của x trên đoạn -3π2;2π để hàm số đó:

a) Nhận giá trị bằng – 1 b) Nhận giá trị âm

Đồ thị hàm số y=sinx:

a) Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy trên đoạn -3π2;2π , để hàm số y=sinx nhận giá trị bằng -1 thì x=-π2    x=3π2

b) Đồ thị hàm số y=sinxnhận giá trị âm (phần đồ thị nằm dưới trục hoành) trên đoạn -3π2;2π trong các khoảng ( -π;0)(π, 2π).