Bài 9 trang 41 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 9 : Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2tan2x+ 5tanx+ 3 = 0 là:

A.-π3 B.-π4
C.-π6 D.-5π6

Ta có:

2tan2x+ 5tanx+ 3 = 0

tanx=1tanx=-32x=-π4+kπx=arctan-32+kπk.

Nghiệm lớn nhất là x=-π4

Chọn đáp án B.