Bài 6 trang 41 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 6. Phương trình cosx=sinx có số nghiệm thuộc đoạn [ -π;π] là:

A. 2 B. 4
C. 5 D. 6

Ta có: sinx = cosx  tanx = 1 x = π4 + kπ (k  ).

Họ nghiệm x=π4+kπ có hai nghiệm thuộc đoạn [ -π;π]  tương ứng với k= - 1   k= 1.

Vậy chọn đáp án A.