Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 3 : Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

a.y=21+cosx+1 b.y=3sinx-π6-2

a) 

Ta : cosx  1   1 + cos x  2                              2(1+cos x)  4                            2(1+cos x)2                            2(1+cos x)+13

Vậy ymax=3. Dấu bằng xãy ra khi cosx=1x=k2π, k.

b)

Tương tự : sinx-π61           3sinx-π6-23.1-2=1hay      y1

Vậy ymax=1. Dấu bằng xãy ra khi sinx-π6=1x-π6=π2+k2πx=2π3+k2π, k.