Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

a) x3-3x2+5=0 b) -2x3+3x2-2=0 c)2x2-x4=-1

 


a) x3-3x2+5=0

+) Xét hàm số: y=x3-3x2+5 khi đó số nghiệm chính là số giao điểm của đồ thị và trục hoành.

 • Tập xác đinh: D=
 • y'=3x2-6x=0x=0 hoc x=2
 • Bảng biến thiên: 
 • Hàm số đồng biến trên các khoảng: (-;0);(2;+), nghịch biến trên (0;2).
 • Tọa độ điểm cực đại: (0;5), tọa độ điểm cực tiểu: (2;1).
 • Đồ thị: 

                               

 • Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm.

b)-2x3+3x2-2=0

+) Xét hàm số: y=-2x3+3x2-2  khi đó số nghiệm chính là số giao điểm của đồ thị và trục hoành.

 • Tập xác định: D=
 • Đạo hàm: y'=-6x2+6x=0x=0 hoc x=1
 • Bảng biến thiên:

          

 • Hàm số nghịch biến trên các khoảng:(-;0),(1;+), đồng biến trên (0;1)
 • Tọa độ điểm cực đại:(1;-1), tọa độ điểm cực tiểu:(0;-2)
 • Đồ thị: 

                                                

 • Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại một điểm nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

c) 2x2-x4=-1

+) Xét hàm số: y=2x2-x4+1  khi đó số nghiệm chính là số giao điểm của đồ thị và trục hoành.

 • Tập xác đinh:D=
 • Đạo hàm: y'=4x-4x3=0x=0 hoc x=±1
 • Bảng biến thiên:

      

 • Hàm số đồng biến trên các khoảng:(-;-1),(0;1), nghịch biến trên  (-1;0),(1;+).
 • Tọa độ điểm cực đại:(-1;2),(1;2), tọa độ điểm cực tiểu:(0;1)
 • Đồ thị: 

                                      

 • Đồ thị cắt trục hoành tại hai diểm phân biệt nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.