Bài 4 trang 90 SGK Giải tích 12. Tìm tập xác định của hàm số

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

a) y=13x-3; b) y=logx-12x-3;
c) y=logx2-x-12; d) y=25x-5x.

 


a) y=13x-3

  • Điều kiện : 3x-303x31x1.
  • Vậy tập xác định D=\1.

b) y=logx-12x-3

  • Điều kiện : 2x-30x-12x-3>0x-12x-3>0x-;132;+.
  • Vậy tập xác định D=-;132;+.

c) y=logx2-x-12

  • Điều kiện : x2-x-120x2-x-12>0x2-x-12>0x-;-34;+.
  • Vậy tập xác định là D=-;-34;+.

d) y=25x-5x

  • Điều kiện : 25x-5x025x5x52x5x2xxx0.
  • Vậy tập xác định là D=0;+.