Bài 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực.


+) Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

 • Cho a,b là những số thực dương; α,β là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có :
  aα.aβ=aα+β ;
  aαaβ=aα-β ;
  aαβ=aαβ ;
  abα=aαbα ;
  abα=aαbα ;
 • Nếu a>1 thì aα>aβα>β.

 • Nếu a<1 thì aα>aβα<β.